CENTRUM POMOCY DZIECIOM W GDAŃSKU

Projekt

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Gdańsku jest drugą, obok warszawskiej, wspieraną przez nas placówką, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom (CPD), koordynowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Działalność CPD umożliwia dzieciom - ofiarom różnych przestępstw (zwłaszcza przemocy w rodzinie) oraz ich wspierającym opiekunom korzystanie z bezpłatnych świadczeń (indywidualna pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna, udział w spotkaniach grup terapeutycznych, pomoc medyczna oraz pomoc prawna). Ponadto Centrum Pomocy Dzieciom umożliwia podopiecznym uczestniczenie w przyjaznych przesłuchaniach sądowych oraz przygotowaniach do procedur karnych. Praca w modelu przyjętym przez CPD zakłada prowadzenie sprawy dziecka przez zespół tych samych specjalistów w jednym miejscu. Kompleksowa oferta pomocy pozwala zapobiec sytuacji, w której dziecko doświadczające przemocy objęte jest działaniami różnych placówek i uczestniczy równolegle w kilku procedurach, będąc narażonym na wtórną wiktymizację. Mając na uwadze potrzebę współpracy międzyinstytucjonalnej, Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku powołało Radę Konsultacyjną, składającą się z przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc dzieciom krzywdzonym. Jej zadaniem jest wymiana informacji oraz wypracowywanie skutecznych modeli współpracy na rzecz dzieci dotkniętych przemocą.

Oferta placówki kierowana jest również do profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia, dla których organizowane są szkolenia i konferencje zwiększające kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi krzywdzonymi. Projekt zakłada także superwizje dla psychologów i prawników zatrudnionych w CPD, które chronią specjalistów i zapewniają większą skuteczność ich oddziaływań.

W ramach działań finansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w ostatnim kwartale 2019 roku zrealizowano 122 spotkania z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci oraz przeprowadzono 236 konsultacji psychologicznych z rodzicami/opiekunami. Zatrudniony w placówce lekarz psychiatra prowadził konsultacje oraz uczestniczył w spotkaniach skierowanych na rozpoznanie sytuacji dziecka i przygotowanie planu pomocy. W ostatnim kwartale 2019 roku odbyło się 15 indywidualnych konsultacji psychiatrycznych, na 2020 rok zaplanowano ich 90. Realizowano również spotkania grup terapeutycznych dla dorosłych (w ostatnim kwartale 2019 roku w 6 spotkaniach uczestniczyło około 20 osób).

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID- 19, konsultacje prowadzone były w formie online.

Partner

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom - ofiarom przemocy oraz ich rodzinom - dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a także dążenie do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy. Poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu poprzez zwiększanie świadomości problemu oraz podnoszenie kompetencji pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczych i ochrony zdrowia.

Czas trwania projektu

Od października 2019 roku do końca grudnia 2020 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także rodzice, opiekunowie i rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki (w 2020 roku pomoc bezpośrednią uzyska 150 beneficjentów).
  • Profesjonaliści pracujący w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia (200 uczestników planowanej konferencji).

Koszt projektu

Od stycznia do końca grudnia 2020 roku – 150 000,00 zł
Od października do końca grudnia 2019 roku – 58 560,75 zł

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.