PARTNERZY FUNDACJI

Znaczna część projektów Fundacji opiera się na długofalowej współpracy z wybranymi Partnerami – fundacjami lub organizacjami, których cele i wartości są zbieżne z naszymi. W relacjach z nimi cenimy sobie ich bogate doświadczenie, szeroką merytoryczną wiedzę oraz dążenie do wdrażania zmian systemowych. Równocześnie, przy wyborze Partnerów stawiamy na obustronne zaufanie i otwartość, profesjonalizm i transparentność.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, oferując wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i edukacyjne dla dzieci oraz ich opiekunów, szkolenia dla specjalistów, a także projektując rozwiązania systemowe w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Nasza współpraca trwa od 2016 roku, obecnie wspieramy finansowo funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz działalność Centrów Pomocy Dzieciom: w Warszawie i Gdańsku, oferujących kompleksowe wsparcie dla dzieci z doświadczeniem przemocy.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zapewnia opuszczonym i osieroconym dzieciom troskliwą opiekę w SOS Wioskach Dziecięcych, Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Równolegle do opieki zastępczej, rozwija także działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki rodzicielskiej i zapewnienie rodzinom kompleksowego wsparcia. Nasza współpraca trwa od 2016 roku, obecnie obejmuje dofinansowanie wakacji dla podopiecznych SOS, studiów oraz remontów mieszkań usamodzielniających się wychowanków, a także działań Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz w Biłgoraju.

 

 

 

The Nature Conservancy of Canada (NCC) to wiodąca kanadyjska organizacja charytatywna, zajmująca się ochroną przyrody. Od 1962 roku NCC – współpracując z osobami indywidualnymi, korporacjami, fundacjami oraz rdzennymi społecznościami północnoamerykańskich Indian – objęła ochroną 15 milionów hektarów najcenniejszych przyrodniczo terenów Kanady. Od 2022 roku wspieramy NCC w wykupie dziewiczych terenów w prowincji Ontario.

Od 2019 roku wspieramy Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, zajmujący się edukacją ekologiczną. Wśród współfinansowanych przez nas działań znajdują się m.in. warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, szkolenia dla nauczycieli i trenerów edukacji ekologicznej oraz terenowe warsztaty rodzinne.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) w Warszawie to szpital, w którym w latach 2019-2020 wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy pomieszczenia Hydroterapii, wchodzącej w skład Kliniki Rehabilitacji. W 2016 roku wsparliśmy inicjatywę budowy integracyjnego placu zabaw przy IPCZD.

Z Fundacją Robinson Crusoe współpracujemy od 2018 roku, wspierając projekty dotyczące procesu usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłe życie młodzieży z pieczy zastępczej. Flagowym programem Fundacji jest Wehikuł Usamodzielnienia, który działa w 10 polskich miastach.

Współpracę z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy w 2019 roku pilotażowym projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. W ramach współpracy współfinansujemy rekrutację i szkolenia wolontariuszy udzielających korepetycji dzieciom z rodzin uchodźczych w Warszawie i okolicach.

Współpracę z Fundacją Dla Wolności rozpoczęliśmy w 2019 roku projektem „Przystanek Świetlica”, zapewniającym pomoc edukacyjną i rozwojową dzieciom uchodźczym w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Warszawie i okolicach. Fundacja od 2004 roku działa na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczęliśmy w 2021 r., współfinansując działalność Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzonego przez tę organizację. Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

W 2021 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń, która poprzez naukę żeglarstwa przygotowuje dzieci i młodzież z pieczy zastępczej do dorosłego życia. W ramach pierwszego wspólnego projektu sfinansowaliśmy dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z różnych rejonów Polski.

Od 2020 roku współpracujemy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Wspieramy działania organizacji współfinansując warsztaty dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji oraz przygotowanie poradników konsumenckich o tematyce ekologicznej.

Od 2021 r. współpracujemy z Fundacją Atalaya, która wspiera młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. Współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” skierowany do 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Qqs Projects Society to kanadyjska organizacja non-profit z siedzibą w Bella Bella w Kolumbii Brytyjskiej, która od 1999 roku wspiera młodzież oraz kulturę i tradycję rdzennej społeczności Heiltsuk. W 2023 FDJ dofinansowała udział dzieci i młodzieży w letnich obozach edukacyjno-kulturowych.

Współpracę ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” rozpoczęliśmy w 2019 roku projektem „OBCY? Zbliżenia”. Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jest to kolejna organizacja, z którą współpracujemy przy projektach na rzecz dzieci i rodzin uchodźczych.

Od 2022 roku wspieramy Stowarzyszenie Tilia z Torunia, którego misją jest propagowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. W ramach nawiązanej współpracy finansujemy projekt edukacyjny „Stop zmianom klimatu!”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2022 r. współpracujemy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, współfinansując realizację Konkursu „Zielone miejsce” w ramach którego zakładane są tereny zielone przy szkołach, przedszkolach i uniwersytetach III wieku. WCEE działa na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej oraz postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM zaczęliśmy w 2021 r. projektem „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”, adresowanym do beneficjentów z powiatu cieszyńskiego. Organizacja wspiera rodziny dysfunkcyjne i osoby uzależnione, potrzebujące, zagrożone marginalizacją.

Od 2023 roku wspieramy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m w Łęczycy, prowadzące Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie. W ramach nawiązanej współpracy finansujemy wynagrodzenia psychologa, logopedy oraz drugiego wychowawcy w placówce.

Od 2023 roku wspieramy Fundację Dobrych Inicjatyw, działającą na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach nawiązanej współpracy finansujemy pomoc psychoterapeutyczną dla podopiecznych organizacji.

Od 2022 roku wspieramy Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, które działa w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. W ramach nawiązanej współpracy finansujemy edukację ekologiczną na terenach wiejskich województwa pomorskiego.

Od 2023 roku współpracujemy z Dolnośląską Fundacją na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, finansując wypoczynek dzieci i młodzieży – podopiecznych fundacji. Organizacja kieruje swoje działania przede wszystkim do rodzin zastępczych oraz przebywających w nich dzieci, udzielając im różnorodnego wsparcia.

Od 2023 roku wspieramy Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”, prowadzące placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi Północ oraz ich rodzin. W ramach nawiązanej współpracy finansujemy wynagrodzenie jednego z wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej.

Karkonoski Park Narodowy powstał w 1959 roku w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody – roślin i zwierząt, na terenie najwyższego pasma Sudetów – Karkonoszy. Jednym z działań Parku jest prowadzenie edukacji ekologicznej. Od 2023 finansujemy warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych z okolicznych powiatów.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspiera ich rodziny. Od 2022 roku w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez PSONI powstają finansowane przez Fundację integracyjne place zabaw i siłownia plenerowa.

Od 2023 roku współpracujemy z Fundacją po DRUGIE, wspierając finansowo Dom dla młodzieży – miejsce zapewniające mieszkanie młodym osobom doświadczającym bezdomności. Organizacja od 2011 roku działa na rzecz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Od 2022 roku wspieramy Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – jedną z najstarszych polskich organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt. W ramach nawiązanej współpracy współfinansujemy projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”, obejmujący ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z zakładaniem terenów zielonych.

Od 2022 współpracujemy z Fundacją CultureLab, która tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dzieci. Wprowadza zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci oraz realizuje dla nich liczne warsztaty w Warszawie i innych miastach Polski. Należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

W latach 2018-2022 wspieraliśmy Fundację Ocalenie, która w sposób kompleksowy pomaga rodzinom cudzoziemskim i uchodźcom w Polsce. Finansowaliśmy codzienne funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, która działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oferuje między innymi diagnozę i leczenie chorób wieku dziecięcego. W 2022 roku przy Oddziale Pediatrycznym tego szpitala powstał zaprojektowany i sfinansowany przez Fundację integracyjny plac zabaw.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, oferujący diagnozę i leczenie młodych pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, to placówka, w której w latach 2021-2022 powstały zaprojektowane i sfinansowane przez Fundację: integracyjny plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku jest pierwszą placówką edukacyjną dla uczniów z niepełnosprawnościami, w której w 2020 roku sfinansowaliśmy budowę integracyjnego placu zabaw.

Wspólnie z Fundacją „Pomóż Im” i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy w 2020 roku projekt budowy integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Centrum Pediatrii w Sosnowcu to kolejny szpital specjalistyczny dla dzieci, na terenie którego w 2018 roku powstał integracyjny plac zabaw dla pacjentów sfinansowany z naszych środków.

Wspólnie z Obywatelską Fundacją Pomocy Dzieciom i innymi darczyńcami zrealizowaliśmy w 2016 roku projekt integracyjnego placu zabaw dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

KORZYSTAMY Z USŁUG

Scroll to Top