Polityka prywatności

Fundacja Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundacja”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników serwisu internetowego www.fundacjadrzewoijutro.org. Fundacja stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej podstronie znajdziesz podstawowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

1.    Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607140, NIP: 5223057494, REGON: 363961161.

2.    Kontakt z administratorem

Z administratorem możesz się skontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: abi@fundacjadrzewoijutro.org lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

3.    Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora tj.: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, adres IP.

4.    Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych, np.: zbieranie, archiwizowanie, analizowanie, usuwanie. Zgodnie z naszą Polityką Prywatności zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonego celu przetwarzania, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania.

5.    Zakres przetwarzania danych osobowych

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania zadane w formularzu kontaktowym, Fundacja wykorzystuje dane identyfikujące, tj.: imię i nazwisko, nazwę organizacji w imieniu której się kontaktujesz, adres e-mail oraz numer telefonu.

6.    W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Fundacja wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, który dostępny jest pod następującym adresem: www.fundacjadrzewoijutro.org/kontakt/.

7.    Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji z osobami zadającymi pytania przez formularz kontaktowy bądź w oparciu o Twoją zgodę, w sytuacji gdy zaakceptowałeś komunikat dotyczący przechowywania plików cookies.

Pamiętaj, że wszystkie dane osobowe, które Fundacja wykorzystuje, pochodzą bezpośrednio od Ciebie, tj. przekazujesz je wypełniając formularz kontaktowy. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie.

8.    Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla poprawnej obsługi Twoich zapytań, maksymalnie przez 1 rok od ostatniego kontaktu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz żądać od Fundacji usunięcia Twoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub ograniczenia ich przetwarzania.

9.    Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Jeśli będzie to uzasadnione, Fundacja może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, wśród których są:
•    podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych Fundacji;
•    podmioty odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Fundacji;
•    Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

10.    Czy udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Fundacja w uzasadnionych przypadkach może przekazywać Twoje dane osobowe również podmiotom zlokalizowanym poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a mianowicie Google LLC z siedzibą Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dalej jako: „Google”).

Google jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA). Oznacza to, iż Google jest zobowiązane do zachowania takich samych standardów w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jakie obowiązują na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto, w celu skonsultowania odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane członkom Zespołu Fundacji, przebywającym poza terytorium Unii Europejskiej (Ameryka Północna).

11.    Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
•    dostępu do swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz żądać dostępu do Twoich danych osobowych;
•    sprostowania swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz zaktualizować Twoje dane osobowe, w sytuacji gdy są nieprawidłowe;
•    usunięcia swoich danych – w każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, jeśli ich dalsze przetwarzanie nie już konieczne dla realizacji żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
•    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Niemniej jednak Fundacja może w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli np.:
i)    wyrazisz na to zgodę, lub
ii)    przetwarzanie danych osobowych jest koniecznie dla celów ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami, lub
iii)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub
iv)    z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji. W takim przypadku wniesiony sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie;
•    przenoszenia swoich danych – w każdej chwili możesz żądać otrzymania od Fundacji Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. komputerowego). W związku z tym, możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi albo zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe innemu administratorowi. Twoje żądanie zrealizujemy jeśli będzie technicznie możliwe.

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Fundacja naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12.    Czy Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidulanych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Fundacja nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

13.    Polityka plików cookies

Serwis internetowy www.fundacjadrzewoijutro.org (dalej jako: „strona”) wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim komputerze, innym urządzeniu lub w Twojej przeglądarce. Gromadzą i przechowują one informacje co do Twoich preferencji odnośnie korzystania z naszej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z strony, co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości;
•    analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników strony, w celu jego optymalizacji;
•    zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji tożsamości użytkowników, nie są szkodliwe dla komputerów czy innych urządzeń służących do przeglądania stron www, jak również nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu oraz na urządzeniach przeznaczonych do przeglądania stron www.

W ramach strony wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies, tj. „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i gromadzenia. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Możesz między innymi zablokować automatyczną obsługę plików cookies bądź też żądać uzyskiwania informacji o każdorazowym przesyłaniu plików cookies nam lub osobom trzecim. Pliki cookies możesz również usunąć z dysku twardego Twojego komputera lub innego urządzenia przenośnego za pomocą którego korzystasz z naszej strony.

14.    Zmiana Polityki Prywatności

W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, Fundacja będzie dokonywać przeglądu i aktualizacji Polityki Prywatności.

Przewiń do góry