Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundacja”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników serwisu internetowego www.fundacjadrzewoijutro.org. Fundacja stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej podstronie znajdziesz podstawowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607140, NIP: 5223057494, REGON: 363961161.

2. Kontakt z administratorem

Z administratorem możesz się skontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: abi@fundacjadrzewoijutro.org lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

3. Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak np.: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, adres IP.

4. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych, np.: zbieranie, archiwizowanie, analizowanie, usuwanie.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania zadane w formularzu kontaktowym, Fundacja wykorzystuje dane identyfikujące, tj.: imię i nazwisko, nazwę organizacji w imieniu której się kontaktujesz, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto, Fundacja może przetwarzać Twoje dane osobowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych oraz marketingowych w związku z wykorzystaniem plików cookies.

6. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Fundacja wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu: 

 • umożliwienia przeglądania strony internetowej Fundacji;
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, który dostępny jest pod następującym adresem: www.fundacjadrzewoijutro.org/kontakt/;
 • analizy wykorzystywania strony internetowej Fundacji;
 • zapewnienia dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Fundacji;
 • dostosowania wyświetlanych treści reklamowych.

7. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie poniżej wskazanych podstaw prawnych:

 • w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji z osobami zadającymi pytania przez formularz kontaktowy oraz w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); bądź 
 • w oparciu o Twoją zgodę - w sytuacji gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie funkcjonalnych, wydajnościowych, analitycznych lub reklamowych plików cookies (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe, które Fundacja wykorzystuje, pochodzą bezpośrednio od Ciebie, tj. przekazujesz je wypełniając formularz kontaktowy lub korzystając ze strony internetowej Fundacji. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików cookies jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej (w przypadku plików cookies niezbędnych) lub może być wymagane do zapewnienia określonych funkcjonalności plików cookies (w przypadku wyrażenia zgody na funkcjonowanie innych niż niezbędne plików cookies).

8. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla poprawnej obsługi Twoich zapytań, maksymalnie przez 1 rok od ostatniego kontaktu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz żądać od Fundacji usunięcia Twoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Zasady przechowywania danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików cookies są określone w pkt 13 niniejszej Polityki.

9. Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Jeśli będzie to uzasadnione, Fundacja może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, wśród których są:

 • podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych Fundacji;
 • podmioty odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Fundacji;
 • dostawcy oprogramowania oraz dostawcy zewnętrznych plików cookies, w tym Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

10. Czy udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Fundacja w uzasadnionych przypadkach może przekazywać Twoje dane osobowe również podmiotom zlokalizowanym poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniającym Fundacji systemy informatyczne oraz dostawcom zewnętrznych plików cookies, w szczególności Google LLC z siedzibą Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dalej jako: „Google”).

Ponadto, w celu skonsultowania odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane członkom Zespołu Fundacji, przebywającym poza terytorium Unii Europejskiej (Kanada).

Administrator podejmie wszelkie wymagane kroki w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem - w szczególności, Administrator zawrze z odbiorcą danych osobowych odpowiednią standardową klauzulę umowną w rozumieniu Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914), chyba że w stosunku do państwa odbiorcy została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO.

11. Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz żądać dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz zaktualizować Twoje dane osobowe, w sytuacji gdy są nieprawidłowe;
 • usunięcia swoich danych – w każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w każdej chwili możesz - na zasadach określonych w RODO - żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania Fundacja może w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza ich przechowywanie, jeśli:
  i) wyrazisz na to zgodę, lub
  ii) przetwarzanie danych osobowych jest koniecznie dla celów ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami, lub
  iii) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub
  iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji.;
 • przenoszenia swoich danych – w każdej chwili możesz żądać otrzymania od Fundacji Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. komputerowego). W związku z tym, możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi albo zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe innemu administratorowi.

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Fundacja naruszy  w Twojej ocenie przepisy RODO.

12. Czy Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Fundacja nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

13. Polityka plików cookies

Serwis internetowy www.fundacjadrzewoijutro.org (dalej jako: „strona”) wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim komputerze, innym urządzeniu lub w Twojej przeglądarce. Gromadzą i przechowują one informacje co do Twoich preferencji odnośnie korzystania z naszej strony.

Fundacja korzysta z następujących typów plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookie - są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej. Dane osobowe będą w związku z wykorzystywaniem niezbędnych plików cookies będą przetwarzane przez okres: 11 miesięcy
 • Funkcjonalne pliki cookie - pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich. Dane osobowe będą w związku z wykorzystywaniem funkcjonalnych plików cookies będą przetwarzane przez okres: 11 miesięcy
 • Wydajnościowe pliki cookie - służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej, co pomaga zapewnić odwiedzającym większy komfort użytkowania strony internetowej. Dane osobowe będą w związku z wykorzystywaniem wydajnościowych plików cookies będą przetwarzane przez okres: 11 miesięcy
 • Analityczne pliki cookie - służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp. Dane osobowe będą w związku z wykorzystywaniem analitycznych plików cookies będą przetwarzane przez okres: 11 miesięcy
 • Reklamowe pliki cookie - służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie zbierają informacje o użytkownikach w celu wyświetlania dostosowanych reklam. Dane osobowe będą w związku z wykorzystywaniem reklamowych plików cookies będą przetwarzane przez okres: 11 miesięcy

Wśród plików cookies wyróżniamy także pliki „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i gromadzenia. Zmian możesz dokonać za pomocą zakładki “Pliki cookies” lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Możesz między innymi zablokować automatyczną obsługę plików cookies bądź też żądać uzyskiwania informacji o każdorazowym przesyłaniu plików cookies nam lub osobom trzecim. Pliki cookies możesz również usunąć z dysku twardego Twojego komputera lub innego urządzenia przenośnego za pomocą którego korzystasz z naszej strony.

14. Zmiana Polityki Prywatności

W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, Fundacja będzie dokonywać przeglądu i aktualizacji Polityki Prywatności.

Scroll to Top