Współpraca

Współpraca

Fundacja Drzewo i Jutro realizuje cele statutowe poprzez współfinansowanie działań organizacji pozarządowych oraz instytucji w następujących obszarach:
•    wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin uchodźczych,
•    pomocy dzieciom i usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej,
•    edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
•    budowy integracyjnych placów zabaw przy szpitalach oraz specjalnych placówkach edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zainteresowane współpracą organizacje i instytucje zapraszamy do kontaktu poprzez Formularz kontaktowy.

Organizacje pozarządowe ubiegające się o dofinansowanie swoich działań przez FDJ muszą spełniać następujące kryteria formalne:
•    3 lata udokumentowanej działalności w obszarze zbieżnym z celami statutowymi Fundacji Drzewo i Jutro (patrz powyżej),
•    przychody z nieodpłatnej działalności statutowej organizacji w minimalnej wysokości 150 000 zł., potwierdzone ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem
      finansowym,
•    apolityczność i brak powiązań z jakimkolwiek wyznaniem.

Fundacja nie udziela pomocy osobom indywidualnym oraz nie wspiera finansowo działań fundacji korporacyjnych.

Scroll to Top