Projekt

W 2023 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, które od 1996 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu warszawskiej Pragi Północ. W ramach dofinansowanego przez nas projektu „Spróbujmy Razem” organizacja kontynuuje prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat i 10 -12 lat.

Podopieczni placówki korzystają z różnorodnych form wsparcia specjalistycznego. Dzięki zajęciom socjoterapeutycznym uczą się ważnych umiejętności psychologicznych, uczestnicząc m.in. w treningach zadaniowych i warsztatach kompetencyjnych; dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – takimi jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia – biorą udział w zajęciach terapii pedagogicznej; w przypadku trudności emocjonalnych podopieczni korzystają z indywidualnych spotkań z psychologiem; dla dzieci z problemami w nauce przewidziano natomiast „Pogotowie Lekcyjne” – indywidualne korepetycje z poszczególnych przedmiotów w celu nadrobienia zaległości edukacyjnych i wyrównania braków. W ramach projektu odbędzie się 471 godzin zajęć specjalistycznych.

Realizowane w świetlicy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (5544 godziny) pozwolą podopiecznym poszerzyć wiedzę o świecie, zniwelować deficyty rozwojowe i społeczne. Dodatkowo dzieci i młodzież będą pod okiem wychowawców uczestniczyć w zajęciach kulinarnych oraz rozwijających pasje i zainteresowania – m.in. w aktywnościach sportowych, artystycznych, warsztatach radiowych, fotograficznych, filmowych i muzycznych.

Dzięki dofinansowaniu FDJ w świetlicy zostanie zatrudniony kolejny wychowawca (w wymiarze 4/5 etatu przez 12 miesięcy) wspierający pełnoetatowego wychowawcę młodszej grupy.

Partner

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i młodzieży z terenu warszawskiej Pragi Północ oraz ich rodzinom w ramach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej.

Czas trwania projektu

Od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Beneficjenci

30 dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Pragi Północ – podopieczni placówki wsparcia dziennego „Nasz Klub” Warszawie wraz z rodzinami.

Koszt projektu

60 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”!

W lipcu rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”. Organizacja od 1996 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top