Projekt

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Gdańsku jest drugą, obok warszawskiej, wspieraną przez nas placówką, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom (CPD), koordynowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Działalność CPD umożliwia dzieciom – ofiarom różnych przestępstw (zwłaszcza przemocy w rodzinie) oraz ich wspierającym opiekunom korzystanie z bezpłatnych świadczeń (indywidualna pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna, udział w spotkaniach grup terapeutycznych, pomoc medyczna oraz pomoc prawna). Ponadto Centrum Pomocy Dzieciom umożliwia podopiecznym uczestniczenie w przyjaznych przesłuchaniach sądowych oraz przygotowaniach do procedur karnych. Praca w modelu przyjętym przez CPD zakłada prowadzenie sprawy dziecka przez zespół tych samych specjalistów w jednym miejscu. Kompleksowa oferta pomocy pozwala zapobiec sytuacji, w której dziecko doświadczające przemocy objęte jest działaniami różnych placówek i uczestniczy równolegle w kilku procedurach, będąc narażonym na wtórną wiktymizację. Mając na uwadze potrzebę współpracy międzyinstytucjonalnej, Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku powołało Radę Konsultacyjną, składającą się z przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc dzieciom krzywdzonym. Jej zadaniem jest wymiana informacji oraz wypracowywanie skutecznych modeli współpracy na rzecz dzieci dotkniętych przemocą.

Oferta placówki kierowana jest również do profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia, dla których organizowane są szkolenia i konferencje zwiększające kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi krzywdzonymi. Projekt zakłada także superwizje dla psychologów i prawników zatrudnionych w CPD, które chronią specjalistów i zapewniają większą skuteczność ich oddziaływań.

W ramach działań finansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w 2020 roku przeprowadzono 640 konsultacji psychologicznych dla dzieci oraz 727 dla rodziców/opiekunów. Zatrudniony w placówce lekarz psychiatra udzielił 60 konsultacji dla 24 dzieci. Realizowano również spotkania grup terapeutycznych dla dzieci i dorosłych (w 2020 roku odbyło się 40 godzin zajęć dla 15 uczestników, w tym 8 dzieci). W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID- 19, część konsultacji prowadzona jest w formie online.

Ponadto Placówka w Gdańsku przeprowadziła w 2020 roku 7 szkoleń dla specjalistów zawodowo pracujących z dziećmi. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, szkolenia zrealizowano w formie webinariów online.

Partner

Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom – dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a także dążenie do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy. Poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu poprzez zwiększanie świadomości problemu oraz podnoszenie kompetencji pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczych i ochrony zdrowia.

Czas trwania projektu

Od października 2019 roku do końca grudnia 2020 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także rodzice, opiekunowie i rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki (w 2020 roku pomoc bezpośrednią uzyska 150 beneficjentów).
  • Profesjonaliści pracujący w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia (200 uczestników planowanej konferencji).

Koszt projektu

Od stycznia do końca grudnia 2020 roku – 138 191 PLN
Od października do końca grudnia 2019 roku – 58 560 PLN

Łącznie w latach 2019-2020 – 189 751 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to już…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

Wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymują

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w

Przewiń do góry