Projekt

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi profilaktyczne Programy Umacniania Rodziny “SOS Rodzinie” w sześciu lokalizacjach w Polsce. Świetlica dla dzieci i młodzieży w Koszalinie jest pierwszą placówką działającą w ramach Programu współfinansowaną przez Fundację Drzewo i Jutro. Wsparcie finansowe Fundacji obejmuje również pracę terapeutyczną i środowiskową z rodzicami.

Celem Programu Umacniania Rodziny jest wspieranie rodzin zagrożonych rozpadem, żyjących w trudnych warunkach, często w małych miejscowościach. Beneficjenci, zgłaszani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwykle borykają się z trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami i bezrobociem. W ramach Programu mogą korzystać z pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej) oraz pomocy materialnej w sytuacjach kryzysowych. Asystenci rodzin pracują również w środowisku lokalnym – współpracują z różnego rodzaju instytucjami, tworząc sieć współpracy na rzecz rodzin w trudnej sytuacji, a także spotykają się z rodzinami w ich domach, pomagając w rozwiązywaniu codziennych problemów. Obecnie w ofercie Programu znajduje się również – prowadzony przez psychologa – „Klub Rodzica”, którego głównym celem jest wzmacnianie umiejętności wychowawczych.

Kluczowym założeniem Programu jest udzielanie pomocy opartej na możliwościach i potencjale rodziny oraz jej aktywnym uczestnictwie, które sprzyja osiąganiu samodzielności. Odkrywanie i umacnianie w rodzinie zasobów wymaga czasu, ponieważ bezradność wobec problemów jest przez nie dziedziczona często od kilku pokoleń. W związku z tym utrwalenie zmiany jaka zachodzi w rodzinach wymaga dłuższego czasu pracy w Programie – zwykle od 3 do 5 lat.

W ramach pomocy kierowanej bezpośrednio do dzieci organizowane są zajęcia świetlicowe (indywidualne i grupowe). Ich celem jest budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz integracja z rówieśnikami. Ponadto dzieci mogą korzystać z konsultacji z logopedą, obejmujących diagnozę i terapię logopedyczną. W trakcie ferii zimowych i wakacji organizowane są wycieczki do innych miast (wizyty w parkach wodnych, parkach linowych, spacery nad morzem itp.) oraz różnego rodzaju aktywności poza świetlicą (np. wyjścia do muzeum, nauka pływania, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu).

W 2020 roku w ramach działania Placówki Wsparcia Dziennego przeprowadzono łącznie 651 godzin zajęć dedykowanych grupie 35 podopiecznych w wieku 7-18 lat. Podczas ograniczeń związanych z pandemią prowadzono zajęcia w mniejszych grupach lub realizowano je za pomocą spotkań online. Wsparcie edukacyjne dla wychowanków świetlicy – w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej – również odbywało się w formie online.

Podopiecznych objęto także wsparciem psychologicznym w postaci warsztatów umiejętności społecznych oraz indywidualnych konsultacji dla dzieci i ich rodziców (łącznie odbyło się 349 godzin konsultacji psychologicznych). Zespół Programu starał się odpowiadać na zmieniające się w czasie pandemii potrzeby beneficjentów – z uwagi na podwyższony poziom napięcia zorganizowano cykl zajęć relaksacyjnych, rozwijających umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz zapewniono większą liczbę konsultacji psychiatrycznych.

W ramach pomocy socjalnej i asystentury rodzin w minionym roku zrealizowano 642 godziny pracy z rodzinami. Na początku roku spotkania odbywały się w domach rodzin oraz w placówce Stowarzyszenia, a wraz z rozwojem pandemii pomoc zaczęła być realizowana głównie poprzez rozmowy telefoniczne i spotkania online. W pracy z rodzinami skupiano się na realizacji celów założonych w planie pracy z rodziną, które dotyczyły kompetencji opiekuńczo- wychowawczych, organizacji opieki zdrowotnej, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomocy w organizacji pracy zarobkowej. Wdrożono także działania związane z pandemią: informowano o wprowadzanych obostrzeniach, motywowano do przestrzegania wytycznych, wspierano w komunikacji z urzędami, placówkami oświatowymi i służbą zdrowia.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych i zwiększenie szans na wychowanie dzieci w rodzinie biologicznej. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2017 do grudnia 2021 roku.

Beneficjenci

W Programie obecnie uczestniczy 178 osób z Koszalina i okolic. Z zajęć świetlicowych regularnie korzysta około 35 dzieci.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2020 roku – 276 575 PLN
Od stycznia do grudnia 2019 roku – 223 621 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 329 440 PLN
Od kwietnia do grudnia 2017 roku – 144 029 PLN

Łącznie w latach 2017-2020 – 973 665 PLN

Więcej o Programach Umacniania Rodziny SOS w całej Polsce przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć

Inne projekty z tym partnerem

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od siedmiu lat finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Przewiń do góry