Projekt

Program Umacniania Rodziny (PUR) prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które organizuje różne formy wsparcia dla dzieci opuszczonych, osieroconych oraz zagrożonych utratą opieki rodziców. Program realizowany jest w różnych regionach Polski (województwo zachodniopomorskie, mazowieckie i lubelskie) od dwunastu lat. Biłgoraj jest drugim, po Koszalinie, miastem, w którym funkcjonowanie Programu współfinansuje Fundacja Drzewo i Jutro.

Program Umacniania Rodziny jest dedykowany osobom zmagającym się z problemami społeczno-psychologicznymi: bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami, samotnym rodzicielstwem, zaburzeniami psychicznymi, przemocą w rodzinie oraz niewydolnością wychowawczą, które często są powielane z pokolenia na pokolenie. Większość rodzin (58,7%) trafia do Programu ze względu na niski poziom umiejętności rodzicielskich, który może skutkować odseparowaniem dziecka od rodziców. Zespół Programu, po rozpoznaniu potrzeb rodziny, przygotowuje dla niej plan rozwoju, w którym wskazuje zarówno jej mocne strony jak i obszary wymagające wsparcia. Pomoc ma charakter długofalowy (średni czas udziału w Programie wynosi od 3 do 5 lat) i opiera się na stopniowym rozwijaniu potencjału danej rodziny, przy jednoczesnym wsparciu w sytuacjach trudnych czy kryzysowych (np. pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego, wsparcie w sytuacji śmierci członka rodziny). Głównym celem pracy z rodziną jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci, budowanie prawidłowych więzi w rodzinie oraz poprawa funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach wsparcia finansowego Fundacji Drzewo i Jutro, w okresie od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku,podopieczni otrzymali wsparcie 2 wychowawców, 2 asystentów rodzin, psychologa, pracownika socjalnego i koordynatora Programu „SOS Rodzinie”. Pomoc rodzinom realizowana była głównie w formie pracy środowiskowej – wizyt domowych i konsultacji asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych (łącznie odbyło się 2676 konsultacji z zakresu pracy socjalnej) oraz w formie pomocy psychologicznej (zrealizowano 192 konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz cykl warsztatów umiejętności wychowawczych). Dla dzieci i młodzieży prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego, czyli świetlica, w której, pod opieką wychowawców, odbywały się zajęcia profilaktyczne i ogólnorozwojowe (plastyczne, eksperymentalne), a także udzielana była pomoc edukacyjna. Dzieci uczestniczyły także w cyklu warsztatów grupowych, prowadzonych przez psychologa oraz w indywidualnych konsultacjach psychologicznych (190 spotkań).

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami w spotkaniach osobistych, zajęcia dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców odbywały się częściowo w trybie online lub w formie rozmów telefonicznych.

W ramach obecnej, drugiej edycji projektu finansowanego przez Fundację Drzewo i Jutro, trwającej od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, poza opisanymi powyżej rodzajami wsparcia odbędą się również dwa dwudniowe wyjazdy dla dzieci objętych Programem.

Fundacja Drzewo i Jutro, poza systematycznym wsparciem Programu Umacniania Rodziny, dofinansowała również w 2022 rozwój zawodowy pracowników SOS Wiosek Dziecięcych w kwocie 20 158,41 zł.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Wspieranie rodzin zagrożonych rozpadem oraz zapobieganie odseparowaniu dzieci od rodziców. Rozwijanie potencjału dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu

Od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku.

Beneficjenci

W Programie obecnie uczestniczy około 250 osób. Z zajęć świetlicowych regularnie korzysta wybrana grupa 15 dzieci.

Koszt projektu

Od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku – 192 792 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczęliśmy kolejne edycje projektów w partnerstwie z SOS Wioski Dziecięce

Od początku stycznia realizujemy nową edycję projektu, finansowanego przez nas nieprzerwanie od niemal pięciu lat – Wsparcie Programu Umacniania Rodziny…

Inne projekty z tym partnerem

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od siedmiu lat finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie

Wspieramy Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Koszalinie, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Przewiń do góry